જીલ્લા/સીંવીલ હોસ્પીટલ ખાતે દર સોંમ, બુધવારે તથા શનિવારે કાઢી આપવામાં આવે છે

જરૂરી આપવા પડતા પુરાવાઓ ૩ (૧) અપંગના ત્રણ રંગીન ફોટા (૨) ઉંમરનોં દાખલો (3) રૈશર્નીગ કાર્ડનીં ઝેરોક્ષ (૪)રેશર્નીગ કાર્ડ (અંધ-મંદબુદ્ધિ-અપંગ અને બહેરા- મુંગા “) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here