વિગત- જેને પુત્ર ના હોય તેવી સ્ત્રી -પુરુષને મળે છે આ યોજના નો લાભ 

(૧) ઉમરનો દાખલો (૨) રેશન કાર્ડની ક્ષેરોક્ષ (૩) ફોટા ૨ (૪) લાઇટબિલની ક્ષેરોક્ષ (૫) આવકનો દાખલો