જરૂરી આપવા પડતા પુરાવાઓ  (૧) પોંતાના નામે પ્લોંટના કાગળો (૨) ઉંમરની દાખલો (૩) રેંશની’ગ કાર્ડ ઝેરોક્ષ (૪) પોતાના નામે ગામમાં કોઈમકાન નથી તેવો નગરપાલિકાનોં દાખલો. (૫) પ્લાન એસ્ટીમેન્ટ (૬) પોતાના નામે ખુલ્લો પ્લોટ અથવા ખંડેર હોવો જોઇએ.