જરૂરી આપવા પડતા પુરાવાઓ… (૧) ૬૦ કે તેથી વધારે ઉપર હોય તો તેના દાખલા (ર) બી. પી. એલ. કાર્ડ (૩) પુખ્ત ઉંમરનોં પુત્ર હોય તો પણ પેન્શ મળે (૪) ફોટા… ૨ (૫) આવકનો દાખલા રેશન કાર્ડ, ફોટા… ૨ ,ક્રુટુંબના ઉંમરના દાખલા