જરૂરી આપવા પડતા પુરાવાઓ (૧) સમુહ લગ્નમાં સામેલ થવું. ( ર)સમુહ લગ્ન રજીસ્ટર ઓકીસે નોંઘાવવા ( ૩) સમુહ લગ્નમાં ૧૧ કે તેથી વધારે લગ્ન હોવા જોઈએ. ( ૪) રૈશર્નીગ કાર્ડ (૫) જન્મના દાખલા (૬) સમુહ લગ્ન આયોંજકો મારફત રજુઆત કરવાની હોય છે. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here