જરૂરી આપવા પડતા પુરાવાઓ ( ૧) સમુહ લગ્ન રજીસ્ટર કરાવવા (ર) પતિ-પન્તિની ઉપરના દાખલા સરકારે નક્કી કરેલ વય મર્યાદા મુજબની હોવી જોઈએ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here