(૧) સિનીયર સીંટીંઝન કાર્ડથી રેલ્વેમાં ૪૦% ક્ન્સેશન મળે (ર) વિમાનમાં ૫૦% કન્સેશન (૩) બેંકમાં અડધો ટકો વધારે વ્યાજ મળે છે. જરૂરી આપવા પડતા પુરાવાઓ (૧) રૈશનકાર્ડ (૨) ચુંટણી કાર્ડ (૩) ઉંમરનોં દાખલો (૪)મામલતદાર ઓફિસથી કાર્ડ બને છે